Ochrana údajů

Obsah:
Evangelická mládež v děkanátu Weiden
Wolframstr. 2
92637 Weiden
Telefon: +49 096 142 781
Fax: +49 096 142 782
E-Mail: info(at)ej-weiden.de

 

Děkanátní referentka pro práci s mládeží
Doris Kick (Dipl.Religionspädagogin)

 

Osoba pověřená ochranou osobních údajů
Osoba pověřená ochranou osobních údajů není potřeba.

Stand: 02.09.2020

 1. Základní informace o zpracování osobních údajů a právních podkladech
  1. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů v rámci naší nabídky online a s ní souvisejících webových stránek, funkcí a obsahů (dále společně „nabídka online“ nebo „webová stránka“). Prohlášení o ochraně osobních údajů platí bez ohledu na používané domény, systémy, platformy a zařízení (např. stolní počítač nebo mobilní přístroje), na nichž se nabídka online uskutečňuje.
  2. Použité pojmy jako např. „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“ odkazují na definice v článku 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). 
  3.  K osobním údajům uživatelů zpracovávaným v rámci této nabídky online patří inventární údaje (např. jména a adresy zákazníků), údaje o smlouvách (např. využívané služby), údaje o užívání (např. navštívené webové stránky naší nabídky online) a obsahové údaje (např. údaje vložené do kontaktního formuláře, účast na soutěži, nahrávání fotek a videí).
  4. Pojem „uživatel“ zahrnuje všechny kategorie osob dotčených zpracováním údajů. K nim patří naši obchodní partneři, zákazníci, zájemci a jiní návštěvníci naší nabídky online. Pojmy užívané v mužském rodě jako. „uživatel“ označuje obě pohlaví.
  5. Při zpracování osobních údajů uživatelů vždy dodržujeme příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že údaje uživatelů se zpracovávají pouze tehdy, existuje-li k tomu zákonné povolení, tedy zejména tehdy, pokud je zpracování údajů nezbytné pro poskytování našich služeb online, resp. je zákonem předepsané, a uživatelé poskytli svůj souhlas, jakož i tehdy, existuje-li náš oprávněný zájem (tj. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu a bezpečnosti naší nabídky online ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR), zejména při měření dosahu, zpracování profilů pro reklamní a marketingové účely, jakož i shromažďování přístupových dat a používání služeb třetích poskytovatelů.
  6. Upozorňujeme, že právním podkladem pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, právním podkladem pro zpracování osobních údajů za účelem poskytování našich plnění a provádění smluvních opatření je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, právním podkladem pro plnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a právním podkladem pro zpracování údajů pro účely našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
 2. Bezpečnostní opatření
  1. Provádíme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření odpovídající stavu techniky, abychom zajistili, že budou dodržovány předpisy o ochraně osobních údajů, a tím chránili námi zpracované údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, porušením nebo přístupem neoprávněných osob.
  2. K bezpečnostním opatřením patří zejména zakódovaný přenos údajů mezi vaším prohlížečem a naším serverem.
 3. Poskytování údajů třetím osobám a třetím poskytovatelům
  1. Třetím osobám jsou údaje poskytovány pouze v rámci zákonných požadavků. Údaje uživatelů poskytujeme třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné např. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro smluvní účely nebo pro účely oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na hospodárnosti a efektivitě naší podnikatelské činnosti.
  2. Pokud používáme subdodavatele, abychom mohli poskytovat své služby, provádíme vhodná právní a také odpovídající technická a organizační opatření, abychom zajistili ochranu osobních údajů podle příslušných zákonných předpisů.
  3. Pokud v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů používáme obsahy, nástroje nebo jiné prostředky jiných poskytovatelů (dále společně „třetí poskytovatelé“), jejichž uvedené sídlo se nachází v třetí zemi, je třeba vycházet z toho, že dochází k přenosu údajů do států, v nichž mají tito třetí poskytovatelé sídlo. Třetími státy se rozumí země, v nichž GDPR nepředstavuje přímo platný právní předpis, tj. zásadně země mimo EU resp. mimo Evropský hospodářský prostor. Údaje jsou do třetích států přenášeny buď v případě, kdy existuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů, souhlas uživatelů, nebo jiné zákonné povolení.
 4. Kontakt
  1. V případě, že nás kontaktujete (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), jsou údaje uživatele zpracovány za účelem zpracování jeho žádosti o kontakt a jejího vyřízení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
 5. Komentáře a příspěvky
  1. Pokud nám uživatelé pošlou komentáře nebo jiné příspěvky (fotky, videa), jsou jejich IP adresy ukládány pro účely našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR po dobu 7 dnů. 
  2. Děje se to v zájmu naší bezpečnosti, pokud někdo zahrne do komentářů a příspěvků protiprávní obsah (urážky, zakázanou politickou propagandu atd.). V takovém případě můžeme být kvůli komentáři nebo příspěvku povoláni k odpovědnosti my sami, a proto máme zájem na totožnosti autora.
 6. Další funkce a nabídky našich webových stránek
  1. Vedle pouhého užívání našich stránek nabízíme různé služby, kterých můžete na našich internetových stránkách využít. K tomu musíte zpravidla zadat další osobní údaje, které použijeme k zajištění dané služby a pro něž platí výše jmenované zásady o zpracování osobních údajů. O detailech dat shromažďovaných v souvislosti s danou akcí a o jejich zpracování vás budeme informovat při shromažďování daných dat.
 7. Shromažďování přístupových údajů a serverové protokoly
  1. Z důvodu svých oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na němž se tato služba nachází (takzvané serverové protokoly). K přístupovým údajům patří název vyhledané webové stránky, soubor, datum a čas její návštěvy, přenesený objem dat, hlášení o úspěšném vyhledání, typ prohlížeče a verze, operační systém uživatele, referrer URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a žádající poskytovatel.
  2. Informace o protokolech jsou ukládány z bezpečnostních důvodů (např. pro objasnění zneužití nebo podvodného jednání) po dobu maximálně sedmi dnů a potom jsou vymazány. Údaje, jejichž uchování je nezbytné za účelem provedení důkazů, nejsou vymazány až do konečného objasnění příslušné události.
 8. Cookies & měření dosahu
  1. Cookies jsou informace, které jsou naším webovým serverem nebo webovým serverem třetích osob přenášeny do webových prohlížečů uživatelů, kde jsou uloženy pro pozdější vyhledání. Cookies mohou být malé soubory nebo jiné způsoby ukládání informací.
  2. Používáme „session cookies“, které se ukládají pouze po dobu aktuální návštěvy na naší online prezenci (např. aby bylo vůbec možné uložit vaše přihlašovací údaje nebo provozovat funkci nákupního koše, a tedy užívat naši nabídku online). V jedné session se ukládá náhodně vygenerovaný unikátní identifikátor, tzv. session-ID. Cookie kromě toho obdrží údaj o jeho původu a lhůtu uložení. Tyto cookies nemohou ukládat žádné jiné údaje. Session cookies jsou vymazány, jakmile ukončíte užívání naší nabídky online a např. se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
  3. O používání cookies při pseudonymizovaném měření dosahu stránky informujeme uživatele v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
  4. Pokud si uživatelé nepřejí, aby byly na jejich počítači ukládány cookies, jsou vyzváni k deaktivaci příslušné funkce v systémovém nastavení svého prohlížeče. Uložené cookies lze v systémovém nastavení prohlížeče vymazat. Vyřazení cookies může vést k omezení funkčnosti této nabídky online.
  5. Proti používání cookies sloužících měření dosahu a reklamním účelům můžete podat námitky na stránce pro deaktivaci organizace Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org) a také na americké webové stránce (http://www.aboutads.info/choices) nebo na evropské webové stránce (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). Berte prosím zřetel na podmínky používání služby Google Analytics: Musí být aktivní IP anonymizace (support.google.com/analytics/answer/2905384; 2.) a musí být přijat „Dodatek ke zpracování osobních údajů“ v oblasti správy Google Analytics.
 9. Google Analytics
  1. Z důvodu svých oprávněných zájmů (tj. v zájmu analýzy, optimalizace a hospodárného provozu naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používáme Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google používá cookies. Informace generované prostřednictvím cookies o užívání nabídky online uživatelem jsou zpravidla přenášeny na server Googlu v USA a tam ukládány.
  2. Google je držitelem certifikace v rámci systému Štítu soukromí (Privacy Shield), a poskytuje tedy záruku dodržování evropského práva ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAl&status=Active).
  3. Google tyto informace používá z našeho pověření, aby vyhodnotil užívání naší nabídky online uživateli, zpracovával zprávy o našich aktivitách v rámci této nabídky online a poskytoval pro nás další služby související s užíváním této nabídky online a s užíváním internetu. Přitom mohou být ze zpracovaných údajů sestavovány pseudonymizované profily uživatelů.
  4. Používáme Google Analytics, abychom reklamu zařazovanou v rámci reklamních služeb Googlu a jeho partnerů zobrazovali pouze těm uživatelům, kteří projevili zájem také o naši nabídku online resp. mají určité atributy (např. zájem o určitá témata nebo produkty, zjišťovaný podle navštívených webových stránek), jež sdělujeme Googlu (tzv. remarketingová publika / remarketingové okruhy uživatelů resp. publika Google Analytics). Pomocí remarketingových publik bychom také chtěli zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující.
  5. Používáme Google Analytics pouze s aktivovanou IP anonymizací. To znamená, že na území členských států Evropské unie a v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru je IP adresa uživatelů Googlem zkrácena. Jen ve výjimečných případech je předána úplná IP adresa serveru Google v USA, kde je zkrácena.
  6. IP adresa předaná z prohlížeče uživatele není spojována s jinými daty Googlu. Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; navíc mohou zabránit evidenci údajů vytvořených pomocí cookies a vztahujících se k jejich užívání nabídky online na Googlu, jakož i zpracování těchto údajů Googlem tím, že si stáhnou a nainstalují plugin prohlížeče uvedený na stránce: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  7. Další informace k užívání údajů Googlem a k možnostem nastavení a podání námitek proti užívání údajů najdete na webových stránkách společnosti Google: www.google.com/inti/de/policies/privacy/parnters („Užívání osobních údajů společností Google v případě, že užíváte webové stránky nebo aplikace našich partnerů“), www.google.com/policies/technologies/ads („Užívání osobních údajů pro reklamní účely“), www.google.de/settings/ads („Správa informací používaných Googlem pro zobrazení reklamy na vašem počítači“).
 10. Integrace služeb a obsahů třetích osob
  1. V rámci naší nabídky online používáme z důvodu našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárnosti provozu naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR obsahové nabídky a nabídky služeb třetích poskytovatelů, abychom mohli integrovat jejich obsahy a služby, jako jsou např. videa a fonty (dále společně „obsahy“). To vždy předpokládá, že třetí poskytovatelé těchto obsahů užívají IP adresu uživatelů, protože bez ní by tyto obsahy nemohly být přenášeny do prohlížečů uživatelů. IP Adresa je proto pro zobrazení těchto obsahů nezbytná. Snažíme se používat jen takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k dodání obsahů. Třetí osoby mohou dále používat takzvané pixelové tagy (neviditelné grafiky, nazývané také web beacons) pro statistické nebo marketingové účely. Pomocí pixelových tagů mou být vyhodnocovány informace jako pohyb návštěvníků na stránkách této webové stránky. Pseudonymizované informace mohou být dále ukládání v cookies na zařízení uživatelů. Mohou obsahovat mimo jiné i technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazované webové stránky, dobu návštěvy stránky a jiné údaje o užívání naší nabídky online a zároveň být i propojeny s těmito informacemi z jiných zdrojů.
  2. Níže uvádíme přehled třetích poskytovatelů a jejich obsahů a odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a další možnosti podání námitek (tzv. opt-out neboli odmítnutí zpracování údajů) vedle možností, jež byly částečně již uvedeny výše.
   • Pokud naši zákazníci využívají platební služby třetích osob (např. PayPal nebo okamžitý převod), platí obchodní podmínky a informace o ochraně osobních údajů příslušných třetích poskytovatelů, které lze vyhledat v rámci příslušných webových stránek resp. transakčních aplikací
   • Externí fonty společnosti Google, Inc., www.google.com/fonts (dále jen „fonty Googlu“). Integrace fontů Googlu probíhá vyhledáním serveru u Googlu (zpravidla v USA). Prohlášení o ochraně osobních údajů_ www.google.com/policies/privacy, opt-out: www.google.com/settings/ads   
   • Mapy v rámci služby Google Maps třetího poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.com/policies/privacy, opt-out: www.google.com/settings/ads 
   • Videa platformy YouTube třetího poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.com/policies/privacy, opt-out: www.google.com/settings/ads 
   • V rámci naší nabídky online jsou integrovány funkce služby Google+. Tyto funkce nabízí třetí poskytovatel Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud jste přihlášeni na svůj účet Google+, můžete kliknutím na tlačítko Google+ propojit obsahy našich stránek se svým profilem na Google+. Tak může Google přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek se nedozvíme, jaký je obsah přenášených dat ani jak je používá Google+. Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.com/policies/privacy, opt-out: www.google.com/settings/ads 
   • V rámci naší nabídky online jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete kliknutím na tlačítko Instagramu propojit obsahy našich stránek s vaším profilem na Instagramu. Tak může Instagram přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek se nedozvíme, jaký je obsah přenášených dat ani jak je používá Instagram+. Prohlášení o ochraně osobních údajů: instagram.com/about/legal/privacy 
   • Naše nabídka online využívá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Ca 94043, USA. Při každém vstupu na některou z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedInu, dojde k propojení se servery LinkedInu. LinkedIn dostane informaci, že jste navštívili naše internetové stránky s vaší IP adresou. Když kliknete na tlačítko LinkedInu „Recommend“ a jste přihlášeni na svůj účet v na LinkedInu, může LinkedIn přiřadit vaši návštěvu na naší internetové stránce k vám a vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek se nedozvíme, jaký je obsah přenášených dat ani jak je používá LinkedIn. Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
   • Používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest, provozované společností Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (dále jen „Pinterest“). Když vstoupíte na stránku obsahující tento plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé propojení se servery Pinterestu. Plugin přitom přenáší údaje pro evidenci v protokolu na server společnosti Pinterest do USA. Tyto zaprotokolované údaje mohou obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterestu, druh a nastavení prohlížeče, datum a čas vstupu, váš způsob používání Pinterestu a cookies. Prohlášení o ochraně osobních údajů: about.pinterest.com/de/privacy-policy 
   • V rámci naší nabídky online mohou být integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním Twitteru a funkce „re-tweet“ jsou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem u Twitteru a oznámeny jiným uživatelům. Přitom jsou údaje přenášeny také na Twitter. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek se nedozvíme, jaký je obsah přenášených dat ani jak je používá Twitter. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: twitter.com/privacy. Své nastavení ochrany osobních údajů u Twitteru můžete změnit v nastaveních účtu na adrese twitter.com/account/settings 
   • Externí kód JavaScriptového frameworku „jQuery“, poskytovaný třetím poskytovatelem jQuery Foundation
 11. Práva uživatelů
  1. Uživatelé mají právo obdržet na svou žádost bezplatně informace o svých osobních údajích, které byly námi uloženy.
  2. Navíc mají uživatelé právo na případnou opravu nesprávných údajů a případné omezení zpracování a vymazání svých osobních údajů, mohou uplatnit své právo na přenositelnost údajů a v případě předpokládaného protiprávního zpracování údajů podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
  3. Uživatelé mohou rovněž odvolat své souhlasy, a to výhradně s účinky pro budoucnost.
 12. Výmaz údajů
  1. Údaje, které jsou u nás uloženy, jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro svůj určený účel a výmaz není v rozporu s jakoukoli zákonnou povinností uchovávat údaje. Pokud údaje uživatelů nejsou vymazány, protože jsou nezbytné pro jiné, zákonem přípustné, účely, je jejich zpracování omezeno. To znamená, že jsou údaje zablokovány a nezpracovávány pro jiné účely. To platí např. o údajích uživatelů, které musejí být uchovávány z obchodněprávních či daňověprávních důvodů.
  2. Podle zákonných požadavků jsou údaje uchovávány po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 německého ObchZ /HGB (obchodní knihy, inventáře, zahajovací rozvahy, řádné účetní závěrky, obchodní korespondence, účetní doklady atd.), jakož i po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 německého zákona o odvodech /AO (účetní knihy, záznamy, zprávy o stavu společnosti, účetní doklady, obchodní korespondence, podklady pro daně atd.).
 13. Právo na podání námitek
  1. Uživatelé mohou proti budoucímu zpracovávání svých osobních údajů kdykoli podat námitky za předpokladu splnění zákonných požadavků. Námitky mohou podat zejména proti zpracování údajů pro účely přímé reklamy.
 14. Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů
  1. Vyhrazujeme si právo na změny Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti se změnami právní situace nebo při změnách služby, jakož i zpracovávání údajů. To však platí pouze pro prohlášení, která se týkají zpracování osobních údajů. Pokud je nutný souhlas uživatelů nebo součástí Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou úpravy smluvního vztahu s uživateli, jsou změny prováděny pouze se souhlasem uživatelů.
  2. Prosíme uživatele, aby se o obsahu Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně informovali.