IMPRESSUM

Obsah:
Evangelická mládež v děkanátu Weiden
Wolframstr. 2
92637 Weiden
Telefon: +49 961 / 427 81
Fax: +49 961 / 427 82
E-Mail: info(at)ej-weiden.de

 

Referentka pro práci s mládeží v děkanátu Weiden
Doris Kick (Dipl.Religionspädagogin)

Screendesign, technický design, realizováno pomocí CMS systému Typo3
C3 marketing agentur GmbH
Bahnhofstrasse 3
95643 Tirschenreuth
E-Mail: info(at)myc3.com
Internetové stránky: www.myc3.com

 

 


1. Obsah nabídky online
Evangelická mládež v děkanátu Weiden (dále jen „Evangelická mládež“) neodpovídá žádným způsobem za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací.
Nároky z odpovědnosti proti Evangelické mládeži vztahující se ke škodám hmotné nebo nehmotné povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se nejedná o prokazatelné úmyslné zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti na straně Evangelické mládeže.
Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné.
Evangelická mládež si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění či vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení nebo na dočasné či definitivní pozastavení zveřejnění.

2. Odkazy na jiné webové stránky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti Evangelické mládeže, by povinnost odpovědnosti nastala výhradně v tom případě, že by Evangelická mládež o obsahu věděla a bylo by pro ni technicky možné a proveditelné zabránit v případě výskytu protiprávního obsahu jeho použití.
Evangelická mládež tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný protiprávní obsah.
Evangelická mládež nemá vliv na aktuální a budoucí podobu či obsah odkazovaných/propojených stránek nebo autorská práva k těmto stránkám.
Proto se tímto Evangelická mládež výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, které byly po umístění odkazu změněny.
To platí pro všechny odkazy a reference umístěné ve vlastní internetové nabídce i pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, seznamech odkazů, e-mailových seznamech, webovém logu a všech ostatních formách databází zřízených Evangelickou mládeží, na jejichž obsah je možný externí písemný přístup.
Za protiprávní, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání informací poskytnutých takovým způsobem, odpovídá pouze poskytovatel odkazované stránky, a nikoli poskytovatel, který prostřednictvím odkazů pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.


3. Autorské právo a právo na užívání ochranné známky
Evangelická mládež vynakládá maximální úsilí, aby ve všech materiálech zveřejňovaných na svých webových stránkách dodržovala u použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů autorská práva a používá obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty, které sama vytvořila.
Veškeré ochranné známky a jakákoliv obchodní označení uváděná v internetové nabídce a případně chráněná třetí osobou se neomezeně řídí platnými právními předpisy o ochranných známkách a majetkových právech příslušného vlastníka registrované ochranné známky.
Jen na základě pouhého uvedení nelze vyvodit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetí strany!
Právo užít autorské dílo, které zhotovila sama Evangelická mládež, náleží pouze Evangelické mládeži.
Rozmnožování nebo jiné užívání těchto grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů v jiných zveřejněných elektronických nebo tištěných materiálech je bez výslovného svolení Evangelické mládeže nepřípustné.


4. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, v níž byl uveden odkaz na tuto stránku.
V případě, že části nebo jednotlivé formulace textu nejsou, přestaly být nebo nejsou v celém rozsahu v souladu s platnými právními předpisy, obsah a platnost ostatních částí dokumentu zůstávají nedotčeny.